اول أيام العام الدراسي لبدو رحل

تطوع العلم ذكرالله بوجاني لتدريس أبناء البدو الرحل، حيث يسافر هذا المعلم لمسافات بعيدة، قاطعا طرقا صحراوية من أجل تدريس البدو، ويرافقهم عند تنقلهم من مكان الى آخر.

اولین روز مدرسه عشایری
اولین روز مدرسه عشایری
اولین روز مدرسه عشایری
اولین روز مدرسه عشایری
اول أیام العام الدراسی لبدو رحل
ذکرالله بوچانی معلمی است که به صورت داوطلبانه به تدریس کوچ نشینان عشایر می پردازد .این معلم مسافتهای طولانی جاده خاکی را می پیماید و حتی در فصل کوچ عشایر به مناطق دیگر, با آنها همراه میشود.
اولین روز مدرسه عشایری
اولین روز مدرسه عشایری
اولین روز مدرسه عشایری
اولین روز مدرسه عشایری
اولین روز مدرسه عشایری
اولین روز مدرسه عشایری
اولین روز مدرسه عشایری
اولین روز مدرسه عشایری
اولین روز مدرسه عشایری
اولین روز مدرسه عشایری
اولین روز مدرسه عشایری
اولین روز مدرسه عشایری
اولین روز مدرسه عشایری
اولین روز مدرسه عشایری
اولین روز مدرسه عشایری