شبه جزيرة ميانكاله في بحر قزوين شمالي ايران

شبه جزيرة ميانكاله في بحر قزوين شمالي ايران