ملتقى الاطباء المؤيدين للمرشح ابراهيم رئيسي

اقيم ملتقى الاطباء المؤيدين للمرشح ابراهيم رئيسي يوم الخميس الماضي في صالة "اريكه ايرانيان" بطهران.

حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پایان همایش حامیان پزشکی
حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در همایش حامیان پزشکی
سخنرانی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در همایش حامیان پزشکی
سخنرانی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در همایش حامیان پزشکی
سخنرانی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در همایش حامیان پزشکی
سخنرانی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در همایش حامیان پزشکی
حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در همایش حامیان پزشکی
همایش حامیان پزشکی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی
سخنرانی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در همایش حامیان پزشکی
سخنرانی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در همایش حامیان پزشکی
سخنرانی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در همایش حامیان پزشکی
سخنرانی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در همایش حامیان پزشکی
همایش حامیان پزشکی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی
همایش حامیان پزشکی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی
همایش حامیان پزشکی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی
سخنرانی ناصر سیم‌فروش رئیس کمیته سلامت ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی
همایش حامیان پزشکی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی
همایش حامیان پزشکی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی
همایش حامیان پزشکی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی
همایش حامیان پزشکی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی
همایش حامیان پزشکی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی
ورود حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی به همایش حامیان پزشکی
ورود حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی به همایش حامیان پزشکی
ورود حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی به همایش حامیان پزشکی
همایش حامیان پزشکی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی
سخنرانی مسعود میرکاظمی در همایش حامیان پزشکی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی
ملتقى الاطباء المؤیدین للمرشح ابراهیم رئیسی
حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پایان همایش حامیان پزشکی
همایش حامیان پزشکی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی
همایش حامیان پزشکی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی
زهره الهیان در همایش حامیان پزشکی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی
همایش حامیان پزشکی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی
مسعود میرکاظمی در همایش حامیان پزشکی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی
محمدحسن طریقت منفرد در همایش حامیان پزشکی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی
همایش حامیان پزشکی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی
علیرضا مرندی در همایش حامیان پزشکی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی
همایش حامیان پزشکی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی
حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پایان همایش حامیان پزشکی
حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پایان همایش حامیان پزشکی
حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پایان همایش حامیان پزشکی
حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پایان همایش حامیان پزشکی