Archive

41st Annual Fajr Film Festival Underway in Tehran

TEHRAN (Tasnim) - The 41st edition of Fajr Film festival is underway in the Iranian capital. The 10-day event screens top Iranian films competing for the top prize.

یوسف منصوری، تهیه کننده و هادی مقدم‌دوست، کارگردان در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرهادی مقدم‌دوست، کارگردان در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرهادی مقدم‌دوست، کارگردان در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجریوسف منصوری، تهیه کننده و هادی مقدم‌دوست، کارگردان در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرسومین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجرحضور تعدادی از اعضای انجمن کمپ آزادی (خانواده هایی که فرزندانشان توسط گروهک منافقین اسیر شده اند) در محل جشنواره فیلم فجرحضور تعدادی از اعضای انجمن کمپ آزادی (خانواده هایی که فرزندانشان توسط گروهک منافقین اسیر شده اند) در محل جشنواره فیلم فجرسومین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرشادی مختاری بازیگر فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم عطر آلود در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرشادی مختاری بازیگر فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم پرونده باز است در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر41st Annual Fajr Film Festival Underway in Tehranسومین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرسومین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجرعوامل فیلم سرهنگ ثریا در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرهادی مقدم‌دوست، کارگردان در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجریوسف منصوری، تهیه کننده و مصطفی زمانی، بازیگر در نشست پرسش و پاسخ فیلم عطرآلودمصطفی زمانی، بازیگر در نشست پرسش و پاسخ فیلم عطرآلودیوسف منصوری، تهیه کننده در نشست پرسش و پاسخ فیلم عطرآلودهادی مقدم‌دوست، کارگردان در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرمصطفی زمانی، بازیگر در نشست پرسش و پاسخ فیلم عطرآلودهادی مقدم‌دوست، کارگردان در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرمصطفی زمانی، بازیگر در نشست پرسش و پاسخ فیلم عطرآلودمصطفی زمانی، بازیگر در نشست پرسش و پاسخ فیلم عطرآلودهادی مقدم‌دوست، کارگردان در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرسومین روز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجرهادی مقدم‌دوست، کارگردان در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجرمصطفی زمانی، بازیگر در نشست پرسش و پاسخ فیلم عطرآلودمصطفی زمانی، بازیگر در نشست پرسش و پاسخ فیلم عطرآلودعوامل فیلم عطر آلود در سومین روز چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر