نشست خبری نمایش شانه های خسته

سید جواد هاشمی نویسنده و کارگردان نمایش شانه های خسته
سید جواد هاشمی نویسنده و کارگردان نمایش شانه های خسته
سید جواد هاشمی نویسنده و کارگردان نمایش شانه های خسته
شهروز حقی آهنگساز نمایش شانه های خسته
نشست خبری نمایش شانه های خسته
سید جواد هاشمی نویسنده و کارگردان نمایش شانه های خسته
نشست خبری نمایش شانه های خسته
سید جواد هاشمی نویسنده و کارگردان نمایش شانه های خسته
نشست خبری نمایش شانه های خسته
سید جواد هاشمی نویسنده و کارگردان نمایش شانه های خسته
نشست خبری نمایش شانه های خسته
سید جواد هاشمی نویسنده و کارگردان نمایش شانه های خسته
سید جواد هاشمی نویسنده و کارگردان نمایش شانه های خسته
سید جواد هاشمی نویسنده و کارگردان نمایش شانه های خسته در پایان نشست خبری
سید جواد هاشمی نویسنده و کارگردان نمایش شانه های خسته در پایان نشست خبری