آخرین اخبار | آرشیو اخبار

زندگی مردم راس العین - سوریه

با وجود حملات تروریستی گروه " النُصره " و وجود بحران در شهر "راس العین" سوریه ، مردم این منطقه در کنار مبارزه مسلحانه با این گروه به زندگی روزمره خود ادامه می دهند./ عکاس: یونس محمد

زندگی مردم راس العین - سوریهزندگی مردم راس العین - سوریهمردم راس العین در کنار مبارزه مسلحانه با گروه النصره به زندگی خود ادامه میدهندزندگی مردم راس العین - سوریهمردم راس العین در کنار مبارزه مسلحانه با گروه النصره به زندگی خود ادامه میدهندمردم راس العین در کنار مبارزه مسلحانه با گروه النصره به زندگی خود ادامه میدهندزندگی مردم راس العین - سوریهمردم راس العین در کنار مبارزه مسلحانه با گروه النصره به زندگی خود ادامه میدهندمردم راس العین در کنار مبارزه مسلحانه با گروه النصره به زندگی خود ادامه میدهندمردم راس العین در کنار مبارزه مسلحانه با گروه النصره به زندگی خود ادامه میدهندمردم راس العین در کنار مبارزه مسلحانه با گروه النصره به زندگی خود ادامه میدهندزندگی مردم راس العین - سوریهمردم راس العین در کنار مبارزه مسلحانه با گروه النصره به زندگی خود ادامه میدهندمردم راس العین در کنار مبارزه مسلحانه با گروه النصره به زندگی خود ادامه میدهندزندگی مردم راس العین - سوریهمردم راس العین در کنار مبارزه مسلحانه با گروه النصره به زندگی خود ادامه میدهندراس العین - سوریهمردم راس العین در کنار مبارزه مسلحانه با گروه النصره به زندگی خود ادامه میدهندمردم راس العین در کنار مبارزه مسلحانه با گروه النصره به زندگی خود ادامه میدهندمردم راس العین در کنار مبارزه مسلحانه با گروه النصره به زندگی خود ادامه میدهندمردم راس العین در کنار مبارزه مسلحانه با گروه النصره به زندگی خود ادامه میدهندزندگی مردم راس العین - سوریهزندگی مردم راس العین - سوریهراس العین - سوریهزندگی مردم راس العین - سوریهزندگی مردم راس العین - سوریهزندگی مردم راس العین - سوریهراس العین - سوریهراس العین - سوریهزندگی مردم راس العین - سوریهزندگی مردم راس العین - سوریهزندگی مردم راس العین - سوریهمردم راس العین در کنار مبارزه مسلحانه با گروه النصره به زندگی خود ادامه میدهندزندگی مردم راس العین - سوریهمردم راس العین در کنار مبارزه مسلحانه با گروه النصره به زندگی خود ادامه میدهند
فلای تو دی