تشییع پیکر شهدای سراوان-سبزوار

عکاس: علی دلک آبادی

تشییع پیکر شهدای سراوان در سبزوار
تشییع پیکر شهدای سراوان در سبزوار
تشییع پیکر شهدای سراوان در سبزوار
تشییع پیکر شهدای سراوان در سبزوار
تشییع پیکر شهدای سراوان در سبزوار
تشییع پیکر شهدای سراوان در سبزوار
تشییع پیکر شهدای سراوان در سبزوار
تشییع پیکر شهدای سراوان در سبزوار
تشییع پیکر شهدای سراوان در سبزوار
تشییع پیکر شهدای سراوان در سبزوار
تشییع پیکر شهدای سراوان در سبزوار
تشییع پیکر شهدای سراوان در سبزوار