تشییع پیکر شهدای سراوان-سبزوار

عکاس: علی دلک آبادی