همایش روز ملی ثبت احوال

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش روز ملی ثبت احوال
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش روز ملی ثبت احوال
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش روز ملی ثبت احوال
سخنرانی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش روز ملی ثبت احوال
سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش روز ملی ثبت احوال
سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش روز ملی ثبت احوال
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش روز ملی ثبت احوال
سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش روز ملی ثبت احوال
رونمایی از اسناد هویتی شهدای هسته ای در همایش روز ملی ثبت احوال
رونمایی از اسناد هویتی شهدای هسته ای در همایش روز ملی ثبت احوال
تقدیر از خانواده های شهدای هسته ای در همایش روز ملی ثبت احوال
تقدیر از خانواده های شهدای هسته ای در همایش روز ملی ثبت احوال
رونمایی از اسناد هویتی شهدای هسته ای در همایش روز ملی ثبت احوال
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش روز ملی ثبت احوال
رونمایی از اسناد هویتی شهدای هسته ای در همایش روز ملی ثبت احوال
تقدیر از خانواده های شهدای هسته ای در همایش روز ملی ثبت احوال
تقدیر از برگزیدگان در همایش روز ملی ثبت احوال
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش روز ملی ثبت احوال
تقدیر از برگزیدگان در همایش روز ملی ثبت احوال
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش روز ملی ثبت احوال