بازدید صالحی از مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان مسیح دانشوری

علی اکبر ولایتی رییس بیمارستان مسیح دانشوری
بازدید علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی از مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان مسیح دانشوری
بازدید علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی از مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان مسیح دانشوری
بازدید علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی از مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان مسیح دانشوری
بازدید علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی از مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان مسیح دانشوری
بازدید علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی از مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان مسیح دانشوری
بازدید علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی از مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان مسیح دانشوری
بازدید علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی از مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان مسیح دانشوری
بازدید علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی از مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان مسیح دانشوری
بازدید علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی از مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان مسیح دانشوری
بازدید علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی از مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان مسیح دانشوری