دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و ملوان بندرانزلی

عکاس: سجاد رفیع خواه

دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و ملوان بندرانزلی
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و ملوان بندرانزلی
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و ملوان بندرانزلی
علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و ملوان بندرانزلی
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و ملوان بندرانزلی
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و ملوان بندرانزلی
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و ملوان بندرانزلی
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و ملوان بندرانزلی
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و ملوان بندرانزلی
علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و ملوان بندرانزلی