خاتمی : نمی گویم که در انتخابات ۸۸ تقلب شده است

خاتمی : نمی گویم که در انتخابات ۸۸ تقلب شده است .

خاتمی : نمی گویم که در انتخابات 88 تقلب شده است .

پرواز خارجی