همایش نقش پژوهش در قانونگذاری

رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
باهنر نایب رئیس مجلس در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
محمد جواد لاریجانی اولین رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
سخنرانی محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
رحمانی فضلی وزیر کشور و انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
سخنرانی محمد جواد لاریجانی اولین رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
فانی وزیر آموزش و پرورش در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
تقدیر از محمد جواد لاریجانی اولین رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
رحمانی فضلی وزیر کشور، انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور و محمد جواد لاریجانی در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
محمد جواد لاریجانی اولین رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و فانی وزیر آموزش و پرورش در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
محمد جواد لاریجانی اولین رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
سخنرانی انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
سخنرانی رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
سخنرانی جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
تقدیر از پژوهشگران برتر در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
تقدیر از پژوهشگران برتر در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری
تقدیر از پژوهشگران برتر در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری