شیلی – آتش سوزی وسیع در جنگلهای سانتیاگو

خبرگزاری تسنیم:

شیلی – آتش سوزی وسیع در جنگلهای سانتیاگو

پرواز خارجی