لواندوفسکی با چهره ای پوشیده پس از امضای قرارداد با بایرن مونیخ

لواندوفسکی با چهره ای پوشیده پس از امضای قرارداد با بایرن مونیخ

لواندوفسکی با چهره ای پوشیده پس از امضای قرارداد با بایرن مونیخ

پرواز خارجی