دیدار تعدادی از هنرمندان با رئیس شورای شهر تهران

احمد مسجدجامعی رئیس شورای شهر تهران ، مرتضی احمدی بازیگر و شمسی فضل الهی بازیگر هنگام ورود به جلسه
احمد مسجدجامعی رئیس شورای شهر تهران ، مرتضی احمدی بازیگر و شمسی فضل الهی بازیگر هنگام ورود به جلسه
لیلی رشیدی ،مرتضی احمدی و احمد مسجدجامعی رئیس شورای شهر تهران
دیدار تعدادی از هنرمندان ( مرتضی احمدی ، شمسی فضل الهی و لیلی رشیدی ) با رئیس شورای شهر تهران
مرتضی احمدی ، بازیگر و احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران
لیلی رشیدی ، بازیگر در دیدار با رئیس شورای شهر تهران
 شمسی فضل الهی و مرتضی احمدی بازیگر در دیدار با رئیس شورای شهر تهران
احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران ، شمسی فضل الهی و لیلی رشیدی بازیگر
شمسی فضل الهی بازیگر
دیدار تعدادی از هنرمندان ( مرتضی احمدی ، شمسی فضل الهی و لیلی رشیدی ) با رئیس شورای شهر تهران
دیدار تعدادی از هنرمندان ( مرتضی احمدی ، شمسی فضل الهی و لیلی رشیدی ) با رییس شورای شهر تهران
دیدار تعدادی از هنرمندان ( مرتضی احمدی ، شمسی فضل الهی و لیلی رشیدی ) با رئیس شورای شهر تهران
سخنرانی شمسی فضل الهی در دیدار با رئیس شورای شهر تهران
 مرتضی احمدی ، شمسی فضل الهی و لیلی رشیدی بازیگر در دیدار با رئیس شورای شهر تهران
عکس یادگاری در پایان مراسم
شمسی فضل الهی بازیگر
مرتضی احمدی ، بازیگر در پایان مراسم