افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج)

محمدباقر قالیباف شهردار تهران هنگام ورود به مراسم افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج)
محمدباقر قالیباف شهردار تهران هنگام ورود به مراسم افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج)
حضور هنرمندان تئاتر و موسیقی در مراسم افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج)
محمدباقر قالیباف شهردار تهران هنگام ورود به مراسم افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج)
محمدباقر قالیباف شهردار تهران هنگام ورود به مراسم افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج)
افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج)
افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج) توسط محمدباقر قالیباف شهردار تهران
افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج) توسط محمدباقر قالیباف شهردار تهران
محمدباقر قالیباف شهردار تهران هنگام ورود به مراسم افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج)
مراسم افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج)
محمدباقر قالیباف شهردار تهران و خجسته در مراسم افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج)
سخنرانی ایرج راد در مراسم افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج)
عباس جدیدی و سردار رحیمی در مراسم افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج)
مراسم افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج)
مراسم افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج)
سخنرانی محمدباقر قالیباف شهردار تهران در مراسم افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج)
مراسم افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج)
سخنرانی محمدباقر قالیباف شهردار تهران در مراسم افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج)
محمدباقر قالیباف شهردار تهران در پایان مراسم افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج)
محمدباقر قالیباف شهردار تهران در پایان مراسم افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج)
افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج)
افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج)
افتتاح زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر(عج)