قم مرکز روحانیت شیعه و اسلام و نماد عظمت جمهوری اسلامی

خبرگزاری تسنیم:

قم مرکز روحانیت شیعه و اسلام و نماد عظمت جمهوری اسلامی

پرواز خارجی