ضرورت شناخت جبهه دشمن و فریفته نشدن به لبخند دشمن

خبرگزاری تسنیم:

ضرورت شناخت جبهه دشمن و فریفته نشدن به لبخند دشمن

پرواز خارجی