آمریکا حق ندارد درباره حقوق بشر حرف بزند

خبرگزاری تسنیم:

آمریکا حق ندارد درباره حقوق بشر حرف بزند

پرواز خارجی