13 / 1

عکاس: اکبر آقامحمدی//داستان درباره صبا و امیر زوج روزنامه نگاری است که در یک دفتر روزنامه فعالیت می کنند.در بحبوحه انتخابات ۹۲ مقاله ای توسط صبا تنظیم گردیده که بخاطر شرایط ملتهب جامعه با چاپ آن مخالفت می شود...

بلیط قطار