نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور و سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر بهداشت در نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور و سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر بهداشت در نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
سخنرانی سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر بهداشت نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
تقدیر از برگزیدگان نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی توسط حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور
تقدیر از برگزیدگان نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی توسط حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور
تقدیر از برگزیدگان نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی توسط حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور
تقدیر از برگزیدگان نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی توسط حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور
تقدیر از برگزیدگان نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی توسط حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور
تقدیر از برگزیدگان نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی توسط حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور
تقدیر از برگزیدگان نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی توسط حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور
تقدیر از برگزیدگان نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی توسط حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور
تقدیر از برگزیدگان نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی توسط حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور
تقدیر از برگزیدگان نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی توسط حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور
نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
سخنرانی حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
سخنرانی حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی