دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رهبر معظم انقلاب

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رهبر معظم انقلاب
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رهبر معظم انقلاب
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رهبر معظم انقلاب
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رهبر معظم انقلاب
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رهبر معظم انقلاب
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رهبر معظم انقلاب
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رهبر معظم انقلاب
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رهبر معظم انقلاب
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رهبر معظم انقلاب
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رهبر معظم انقلاب
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رهبر معظم انقلاب
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رهبر معظم انقلاب
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رهبر معظم انقلاب
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رهبر معظم انقلاب
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رهبر معظم انقلاب
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رهبر معظم انقلاب
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رهبر معظم انقلاب
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رهبر معظم انقلاب
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رهبر معظم انقلاب