کپسول سیگنوس با موفقیت به ایستگاه فضایی بین المللی رسید

کپسول سیگنوس با موفقیت به ایستگاه فضایی بین المللی رسید

کپسول سیگنوس با موفقیت به ایستگاه فضایی بین المللی رسید

پرواز خارجی