مراسم یادبود مرحوم کازرونی

نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی در مراسم یادبود مرحوم کازرونی
مرندی نماینده مجلس در مراسم یادبود مرحوم کازرونی
حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه در مراسم یادبود مرحوم کازرونی
گفت و گوی غرضی و نجفی در مراسم یادبود مرحوم کازرونی
مراسم یادبود مرحوم کازرونی
سخنرانی مسجدجامعی رئیس شورای شهر تهران در مراسم یادبود مرحوم کازرونی
آخوندی وزیر مسکن، راه و شهرسازی و نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی در مراسم یادبود مرحوم کازرونی
عنوان تصویرمسجدجامعی رئیس شورای شهر تهران در مراسم یادبود مرحوم کازرونی
سخنرانی نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی در مراسم یادبود مرحوم کازرونی
چمران عضوشورای شهر تهران در مراسم یادبود مرحوم کازرونی
مراسم یادبود مرحوم کازرونی
آخوندی وزیر مسکن، راه و شهرسازی در مراسم یادبود مرحوم کازرونی
مراسم یادبود مرحوم کازرونی
مراسم یادبود مرحوم کازرونی
تقدیر از خانواده مرحوم کازرونی توسط آخوندی وزیر مسکن، راه و شهرسازی در مراسم یادبود مرحوم کازرونی
محمد غرضی در مراسم یادبود مرحوم کازرونی
تقدیر از خانواده مرحوم کازرونی توسط نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی در مراسم یادبود مرحوم کازرونی
در حاشیه مراسم یادبود مرحوم کازرونی