شیلی- دور ۱۳ رالی داکار

مرحله ۱۳ رالی داکار ۲۰۱۴

مرحله 13 رالی داکار 2014

پرواز خارجی