ترکیه – اعتراض مردم به قانون نظارتی جدید دولت روی اینترنت در آنکارا و استانبول

ترکیه – اعتراض مردم به قانون نظارتی جدید دولت روی اینترنت در آنکارا و استانبول

ترکیه – اعتراض مردم به قانون نظارتی جدید دولت روی اینترنت در آنکارا و استانبول

پرواز خارجی