بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش-سولقان

بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش ، در منطقه‌ خوش آب و هوای حاشیه تهران واقع در روستایی به نام سولقان قرار دارد که در سالهای گذشته به دلیل ساخت یکی از سریالهای تلویزیون به نام امام زاده سیتا معروف شده است. قدمت این بقعه به بیش از ۵۸۰ سال می‌رسد.

نمایی از منطقه بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش
بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش
بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش
بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش
بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش
بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش
بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش
بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش
بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش
بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش
بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش
بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش
بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش
بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش
بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش
بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش
بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش
بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش
بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش
بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش
بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش
بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش
بقعه امامزاده سیدمحمد نوربخش