کمین ارتش سوریه در منطقه "عدرا" در غوطه شرقی

کمین ارتش سوریه در منطقه "عدرا" در غوطه شرقی

بلیط قطار