از خدا میخواهم ...

از خدا میخواهم ...

پرواز خارجی