دیدار سفرای کشور‌های اسلامی با رئیس مجلس

خبرگزاری تسنیم:

دیدار سفرای کشور‌های اسلامی با رئیس مجلس
دیدار سفرای کشور‌های اسلامی با رئیس مجلس
دیدار سفرای کشور‌های اسلامی با رئیس مجلس
دیدار سفرای کشور‌های اسلامی با رئیس مجلس
دیدار سفرای کشور‌های اسلامی با رئیس مجلس
دیدار سفرای کشور‌های اسلامی با رئیس مجلس
دیدار سفرای کشور‌های اسلامی با رئیس مجلس
دیدار سفرای کشور‌های اسلامی با رئیس مجلس
دیدار سفرای کشور‌های اسلامی با رئیس مجلس
دیدار سفرای کشور‌های اسلامی با رئیس مجلس
دیدار سفرای کشور‌های اسلامی با رئیس مجلس
دیدار سفرای کشور‌های اسلامی با رئیس مجلس
دیدار سفرای کشور‌های اسلامی با رئیس مجلس
از راست : سخنرانی صلاح زواوی سفیر فلسطین
دیدار سفرای کشور‌های اسلامی با رئیس مجلس
سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در
دیدار سفرای کشور‌های اسلامی با رئیس مجلس
دیدار سفرای کشور‌های اسلامی با رئیس مجلس
سخنرانی صلاح زواوی سفیر فلسطین
دیدار سفرای کشور‌های اسلامی با رئیس مجلس
دیدار سفرای کشور‌های اسلامی با رئیس مجلس
دیدار سفرای کشور‌های اسلامی با رئیس مجلس