جلسه هیئت دولت

علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه هیئت دولت
جلسه هیئت دولت
سخنرانی حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت
جلسه هیئت دولت
سخنرانی حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت
جلسه هیئت دولت
جلسه هیئت دولت
جلسه هیئت دولت
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
سخنرانی حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت
جلسه هیئت دولت
جلسه هیئت دولت
سخنرانی حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در نشست خبری پایان جلسه هیئت دولت
نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری پایان جلسه هیئت دولت
از راست سیف رئیس بانک مرکزی،نوبخت سخنگوی دولت و علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی
گفتگوی نوبخت سخنگوی دولت با علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در نشست خبری پایان جلسه هیئت دولت
سیف رئیس بانک مرکزی و نوبخت سخنگوی دولت
گفتگوی نوبخت سخنگوی دولت با علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی
نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری پایان جلسه هیئت دولت
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در نشست خبری پایان جلسه هیئت دولت
 نشست خبری پایان جلسه هیئت دولت
از راست سیف رئیس بانک مرکزی،نوبخت سخنگوی دولت و علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی
از راست سیف رئیس بانک مرکزی،نوبخت سخنگوی دولت و علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی
 نشست خبری پایان جلسه هیئت دولت