دیدار خانواده و جمعی از اعضای ستاد بزرگداشت مرحوم عسگراولادی با مقام معظم رهبری

دیدار خانواده و جمعی از اعضای ستاد بزرگداشت مرحوم عسگراولادی با مقام معظم رهبری
دیدار خانواده و جمعی از اعضای ستاد بزرگداشت مرحوم عسگراولادی با مقام معظم رهبری
دیدار خانواده و جمعی از اعضای ستاد بزرگداشت مرحوم عسگراولادی با مقام معظم رهبری