طرح/ آخر حسین ماتم تو می‌کُشد مرا...

خبرگزاری تسنیم: آخر حسین ماتم تو می‌کشد مرا، این غصه محرم تو می‌کشد مرا...

طرح/ آخر حسین ماتم تو می‌کشد مرا...