مراسم ختم آیت الله مهدوی کنی - مسجد سید عزیزالله

حامد ملک‌پور

مراسم ختم آیت الله مهدوی کنی صبح امروز در مسجد سید عزیزالله بازار تهران برگزار شد.

مراسم ختم آیت الله مهدوی کنی - مسجد سید عزیزالله بازار تهران
مراسم ختم آیت الله مهدوی کنی - مسجد سید عزیزالله بازار تهران
مراسم ختم آیت الله مهدوی کنی - مسجد سید عزیزالله بازار تهران
حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در مراسم ختم آیت الله مهدوی کنی - مسجد سید عزیزالله بازار تهران
مراسم ختم آیت الله مهدوی کنی - مسجد سید عزیزالله بازار تهران
حجت الاسلام سعید مهدوی کنی و آیت الله گرکانی در مراسم ختم آیت الله مهدوی کنی - مسجد سید عزیزالله بازار تهران
مراسم ختم آیت الله مهدوی کنی - مسجد سید عزیزالله بازار تهران
مراسم ختم آیت الله مهدوی کنی - مسجد سید عزیزالله بازار تهران
حجت الاسلام سعید مهدوی کنی و حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در مراسم ختم آیت الله مهدوی کنی - مسجد سید عزیزالله بازار تهران
مراسم ختم آیت الله مهدوی کنی - مسجد سید عزیزالله بازار تهران
مراسم ختم آیت الله مهدوی کنی - مسجد سید عزیزالله بازار تهران
سخنرانی حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در مراسم ختم آیت الله مهدوی کنی - مسجد سید عزیزالله بازار تهران
حجت الاسلام سعید مهدوی کنی فرزند آیت الله مهدوی کنی
مراسم ختم آیت الله مهدوی کنی - مسجد سید عزیزالله بازار تهران