تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در آستانه روز ۱۳ آبان

حسین ظهروند

خبرگزاری تسنیم:

تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
آیت‌الله قرهی رئیس حوزه علمیه امام مهدی (عج) در تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در آستانه روز 13 آبان
تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
سخنرانی آیت‌الله قرهی رئیس حوزه علمیه امام مهدی (عج) در تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در آستانه روز 13 آبان
تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
سخنرانی آیت‌الله قرهی رئیس حوزه علمیه امام مهدی (عج) در تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در آستانه روز 13 آبان
تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف