عملیات رهایی گروگان تیپ ۶۵ نیروی مخصوص ارتش در قطار بین شهری

فؤاد اشتری ، حسین ظهروند