حضور خادمین حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع) در آسایشگاه جانبازان - اصفهان

علی خدایی

خادمین حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع) در آسایشگاه جانبازان و بیمارستان بیماران سرطانی اصفهان حضور یافتند و جانبازان و بیماران از پرچم گنبد حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع) تبرّک جستند.

حضور خادمین حرم حضرت ابالفضل العباس(ع) در آسایشگاه جانبازان و بیمارستان بیماران سرطانی - اصفهان
حضور خادمین حرم حضرت ابالفضل العباس(ع) در آسایشگاه جانبازان و بیمارستان بیماران سرطانی - اصفهان
حضور خادمین حرم حضرت ابالفضل العباس(ع) در آسایشگاه جانبازان و بیمارستان بیماران سرطانی - اصفهان
حضور خادمین حرم حضرت ابالفضل العباس(ع) در آسایشگاه جانبازان و بیمارستان بیماران سرطانی - اصفهان
حضور خادمین حرم حضرت ابالفضل العباس(ع) در آسایشگاه جانبازان و بیمارستان بیماران سرطانی - اصفهان
حضور خادمین حرم حضرت ابالفضل العباس(ع) در آسایشگاه جانبازان و بیمارستان بیماران سرطانی - اصفهان
حضور خادمین حرم حضرت ابالفضل العباس(ع) در آسایشگاه جانبازان و بیمارستان بیماران سرطانی - اصفهان
حضور خادمین حرم حضرت ابالفضل العباس(ع) در آسایشگاه جانبازان و بیمارستان بیماران سرطانی - اصفهان
حضور خادمین حرم حضرت ابالفضل العباس(ع) در آسایشگاه جانبازان و بیمارستان بیماران سرطانی - اصفهان
حضور خادمین حرم حضرت ابالفضل العباس(ع) در آسایشگاه جانبازان و بیمارستان بیماران سرطانی - اصفهان
حضور خادمین حرم حضرت ابالفضل العباس(ع) در آسایشگاه جانبازان و بیمارستان بیماران سرطانی - اصفهان
حضور خادمین حرم حضرت ابالفضل العباس(ع) در آسایشگاه جانبازان و بیمارستان بیماران سرطانی - اصفهان
حضور خادمین حرم حضرت ابالفضل العباس(ع) در آسایشگاه جانبازان و بیمارستان بیماران سرطانی - اصفهان
حضور خادمین حرم حضرت ابالفضل العباس(ع) در آسایشگاه جانبازان و بیمارستان بیماران سرطانی - اصفهان
حضور خادمین حرم حضرت ابالفضل العباس(ع) در آسایشگاه جانبازان و بیمارستان بیماران سرطانی - اصفهان
حضور خادمین حرم حضرت ابالفضل العباس(ع) در آسایشگاه جانبازان و بیمارستان بیماران سرطانی - اصفهان
حضور خادمین حرم حضرت ابالفضل العباس(ع) در آسایشگاه جانبازان و بیمارستان بیماران سرطانی - اصفهان