دیدار سه جانبه ظریف ، کری و اشتون - وین

سیامک ابراهیمی

دیدار سه جانبه‌ محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه ۱+۵ امشب ساعت ۲۰:۳۰ به وقت وین در هتل پاله کوبورگ برگزار شد.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هنگام ورود به محل دیدار سه جانبه با وزیر امور خارجه آمریکا و هماهنگ کننده گروه 1+5 - وین
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هنگام ورود به محل دیدار سه جانبه با وزیر امور خارجه آمریکا و هماهنگ کننده گروه 1+5 - وین
کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هنگام ورود به محل دیدار سه جانبه با وزیر امور خارجه آمریکا - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین
دیدار سه جانبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 1+5 و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران - وین