آخرین اخبار | آرشیو اخبار

روزهای آزادی صلاح الدین عراق بعد از فرار داعش

احمد شاملو فرد

استان صلاح الدین عراق بعد از آزادییک مرد از اعضای گروه تروریستی داعش که توسط نیروهای مبارز مردمی صلاح الدین ، دستگیر شده است. در جمع سران قبیله های شیعه و اهل سنت ، برای تشخیص هویت حضور داردگروه تروریستی داعش هنگام فرار از شهر صلاح الدین، چاه های نفت را به آتش کشیده است.بازگشت زنان و کودکان به شهر و خانه‌هایشان ، پس از فرار و رفع خطر گروه تروریستی داعش از شهر صلاح الدین عراقیک مرد از اعضای گروه تروریستی داعش که توسط نیروهای مبارز مردمی صلاح الدین ، دستگیر شده استشادی نیروهای مردمی مبارز پس از فرار گروه تروریستی داعش از شهر صلاح الدین عراقاستان صلاح الدین عراق بعد از آزادیاستان صلاح الدین عراق بعد از آزادیگروه تروریستی داعش هنگام فرار از شهر صلاح الدین، پل ارتباطی شهر را تخریب کرده است.استان صلاح الدین عراق بعد از آزادییک مرد از اعضای گروه تروریستی داعش که توسط نیروهای مبارز مردمی صلاح الدین ، دستگیر شده استگروه تروریستی داعش هنگام فرار از شهر صلاح الدین، چاه های نفت را به آتش کشیده است.یکی از فرماندهان نیروهای مردمی مبارزیک مرد از اعضای گروه تروریستی داعش که توسط نیروهای مبارز مردمی صلاح الدین ، دستگیر شده استاستان صلاح الدین عراق بعد از آزادیبازگشت زنان و کودکان به شهر و خانه‌هایشان ، پس از فرار و رفع خطر گروه تروریستی داعش از شهر صلاح الدین عراق
فلای تو دی