تشییع پیکر محمد دباغچی شهید دوران دفاع مقدس

عباس شریعتی

تشییع پیکر محمد دباغچی شهید دوران دفاع مقدس
تشییع پیکر محمد دباغچی شهید دوران دفاع مقدس
تشییع پیکر محمد دباغچی شهید دوران دفاع مقدس
تشییع پیکر محمد دباغچی شهید دوران دفاع مقدس
تشییع پیکر محمد دباغچی شهید دوران دفاع مقدس
تشییع پیکر محمد دباغچی شهید دوران دفاع مقدس
تشییع پیکر محمد دباغچی شهید دوران دفاع مقدس
تشییع پیکر محمد دباغچی شهید دوران دفاع مقدس
تشییع پیکر محمد دباغچی شهید دوران دفاع مقدس
تشییع پیکر محمد دباغچی شهید دوران دفاع مقدس
تشییع پیکر محمد دباغچی شهید دوران دفاع مقدس
تشییع پیکر محمد دباغچی شهید دوران دفاع مقدس
بلیط قطار