مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی پیست کشور

محمد حسن‌زاده

دوچرخه‌سواران پیست کشور در رده سنی بزرگسالان و جوانان در مسابقات قهرمانی ایران با هم رقابت کردند.

مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی پیست کشور
مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی پیست کشور
مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی پیست کشور
مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی پیست کشور
مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی پیست کشور
مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی پیست کشور
مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی پیست کشور
مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی پیست کشور
مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی پیست کشور
مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی پیست کشور
مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی پیست کشور
مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی پیست کشور
مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی پیست کشور
مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی پیست کشور
مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی پیست کشور
مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی پیست کشور
مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی پیست کشور
مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی پیست کشور
مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی پیست کشور
مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی پیست کشور