آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

به دنبال ثبت در کتاب رکورد های گینس

حمزه محمد حسینی

علیرضا صادقی در اثر بیماری فلج اطفال توانایی راه رفتن را از دست داده است. وی رکورد خود را که پرتاب توپ به داخل سبد از سمت دیگر زمین بسکتبال میباشد (حدود ۲۶ متر) در کشور به ثبت رسانده و هم اکنون در حال ثبت در کتاب گینس میباشد.

به دنبال ثبت در کتاب رکورد های گینسبه دنبال ثبت در کتاب رکورد های گینسبه دنبال ثبت در کتاب رکورد های گینسبه دنبال ثبت در کتاب رکورد های گینسبه دنبال ثبت در کتاب رکورد های گینسبه دنبال ثبت در کتاب رکورد های گینسبه دنبال ثبت در کتاب رکورد های گینسبه دنبال ثبت در کتاب رکورد های گینسبه دنبال ثبت در کتاب رکورد های گینسبه دنبال ثبت در کتاب رکورد های گینسبه دنبال ثبت در کتاب رکورد های گینسبه دنبال ثبت در کتاب رکورد های گینسبه دنبال ثبت در کتاب رکورد های گینسعلیرضا صادقی و همسرشبه دنبال ثبت در کتاب رکورد های گینسبه دنبال ثبت در کتاب رکورد های گینسبه دنبال ثبت در کتاب رکورد های گینسبه دنبال ثبت در کتاب رکورد های گینسبه دنبال ثبت در کتاب رکورد های گینسبه دنبال ثبت در کتاب رکورد های گینسبه دنبال ثبت در کتاب رکورد های گینسبه دنبال ثبت در کتاب رکورد های گینس
فلای تو دی