پوستر/ خادم بی‌کفایت !!!

سعودی‌ها توانایی مدیریت حرمین شریفین را ندارند

پوستر/ خادم بی‌کفایت !!!
تصویرسازی/ خادم بی‌کفایت !!!
تصویرسازی/ خادم بی‌کفایت !!!