پوستر/ عذرخواهی پادشاه!؟

به جای فرافکنی در حادثه منـا، مسئولیت خودرا بپذیرند و از امت اسلامی عذرخواهی کنند.

پوستر/ عذرخواهی پادشاه!؟