به جای فرافکنی در حادثه منـا، مسئولیت خودرا بپذیرند و از امت اسلامی عذرخواهی کنند.

1 / 1


بلیط قطار