دست دادن های خبرساز دنیا

دست دادن و احوالپرسی سیاستمداران در دنیای دیپلماتیک موضوعی روتین و مشخص است اما برخی از اینگونه دست دادن ها، خبرساز و نمادین می شوند.

به بهانه خبردست دادن محمدجوادظریف و باراک اوباما

پرواز خارجی