مسئله اصلی | استحکام در مقابل تحریم‌ها

اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را کم کند، مشکلات خود را برطرف کند، و امروز که مسئله‌ی اقتصاد مسئله‌ی اصلی است، بتواند اقتصاد خود را روبه‌راه کند، دشمن در مقابله‌ی با ملت ایران بی‌دفاع خواهد ماند.

مسئله اصلی | استحکام در مقابل تحریم‌ها

پرواز خارجی