پوستر/ غدیر خم

پیامبر اسلام(ص) فرمودند: هرکه من مولای اویم پس علی مولای اوست

پوستر/ غدیر خم