افتتاح جشنواره آبی ترین وصال - دریاچه شهدای خلیج فارس

محمد دلکش