افتتاح کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی - قم

محمد رفیعی موحد

کتابخانه ی مرکز بررسی های اسلامی عصر روز گذشته با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و ایت الله سبحانی در قم افتتاح گردید.

افتتاح کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی - قم
افتتاح کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی - قم
افتتاح کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی - قم
افتتاح کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی - قم
افتتاح کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی - قم
افتتاح کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی - قم
افتتاح کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی - قم
افتتاح کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی - قم
افتتاح کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی - قم
افتتاح کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی - قم
افتتاح کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی - قم
افتتاح کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی - قم
افتتاح کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی - قم
افتتاح کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی - قم
افتتاح کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی - قم
افتتاح کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی - قم
افتتاح کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی - قم
افتتاح کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی - قم
افتتاح کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی - قم